Skip to main content
NEW DROP SUMMER 2024

תנאי שימוש

תקנון אתר

תקנון האתר  gefengringaus.com (להלן: “האתר“) מצד אחד לבין גולש ו/או רוכש ו/או לקוח (להלןהגולשמצד שניתקנון זהמהווה זיכרון דברים לכל דבר ועניין ובא להציג את יחסי המסחר ותנאי התקשרות בין הגולש לבין האתר ו/או בעליו.

הגדרות כלליות:

א) “האתר”: החברה ו/או בעלת האתר כולם ביחד נכתבים לשם הבהירות בתקנון זה.

ב) “הגולש”: הלקוח/ה , המזמין/ה , הרוכש/ת בפועל כולם יחדיו נכתבים כגולש” או “רוכש” או “לקוח” ולשם הנוחיותבלבד.

ג) “תקנון”: באתר זה התקנון מהווה הסכם בין הצדדים שתנאיו מובאים להלן.

מבוא:

1) האתר הוא אתר באינטרנט ומהווה חנות וירטואלית בה מוצגים מוצרים מסוגים שוניםבאתר יוצגו גם כתבותתוכןהשוואותמידעפרסום כללי ושירותים שוניםלצורך תקנון זה “האתר” הוא כפי הגדרתו בסעיף זה כולו.

2) בתקנון זה מובאים תנאים מגוונים לגבי הזמנותרכישותביטוליםהתניות ו/או שילוח מוצרים ומועדים שיפורטו להלן.

3) יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר.

4) התיאור והנוסח בתקנון יהיו בלשון רבים או יחידזכר או נקבה ולצורך בהירות ונוחות בלבד.

זכאות להשתמש באתר תהא:

5) לכל תושב מדינת ישראל אשר מלאו לו 18 ואילך וברשותו חשבון בנק פעיל בישראל.

6) לכל מי שיש ברשותו תיבת דואר אלקטרוני תקינה ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס ההרשמה לאתר לרבותכתובתתעודת זהות ומספר טלפון.

7) לכל מי שמוגדר כלקוח פרטי ולא עסקי המעוניין לרכוש מוצר מהאתר לצרכי שימוש ולא על מנת למכור את אותו מוצרהלאה במכירה חוזרת.

סוגי מכירות באתר:

8) האתר יציע אפוא מוצרים שונים למכירה כמפורט ומתואר להלן:

מוצרי שיער ,פרטי לבוש ואביזרי אופנה נוספים אשר יקבעו ויוחלפו מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה.

9) בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו כפי שנמסרו על ידי בעלת האתר.

רכישות באתר:

10) בכל רכישת מוצר באתר ובכל סוג של מכירה יש לבצע הרשמה לאתרולהשאיר פרטים מלאים אותם יש למלא נאמנה.

11) הלקוח יבצע את ההרשמה בכל מכירה כזו או אחרת לא לפני שהוא מקבל על עצמו את תנאי הרכישה באתר.

12) רכישות יתבצעו בפועל רק על ידי אישור מחברת כרטיס האשראיורק לאחר אישור זה יחלו מועדי האספקה.

13) פרטי כרטיס אשראי שנמסר על ידי הגולש ואשר יסורב חיובו על ידי חברת כרטיסי האשראי תהווה ראיה לביטול עסקהמבחינת האתרהגולש ראשי לפנות ולתקן את אישור התשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי.

14) לתשומת לבךכפי שמפורט בפרק “ביטול עסקה”, במקרה של ביטול עסקה יהא רשאי האתר לחייב את הרוכש בתשלוםדמי ביטול” של עד 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהםדמי ביטול יגבו רק במקרה של ביטול עסקהשהיא לא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי.

ביטול עסקה על ידי הגולש:

15) ביטול עסקה מהווה כל שינוי של לקוח אשר ביצע פעולה של רכישהכל זאת מרגע לחץ הגולש על הלחצן “אישוררכישה”, שם ולמעשה אישר הגולש את הרכישה / הזמנה לפי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.

16) הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמא 1981 (להלן: “החוק“).

17) כל לקוח המעוניין בהחזרה ו/או בהחלפה של כל מוצר אשר נרכש דרך האתר זכאי לעשות כן בתוך 30 יום מביצועההזמנהובתנאי שלא נעשה שימוש במוצר והמוצר סגור ואטום באריזתו המקורית ושלא הוסרה ממנו התווית.

18) לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים אשר הוצאו מאריזתם המקורית ואשר נעשה בהם שימוש כלשהואכמו-כן מוצריםשהוכנו / הותאמו במיוחד לרוכש בעקבות העסקה או מוצרים שהאתר נתבקש על ידי הרוכש להכינם מראש (דבר שגרםלאתר לייצר / לבצע התאמה של המוצר באופן אישי עבור הגולשגם כן לא ניתנים להחזרה / לביטול העסקה.

19) ביטול עסקה ללא חיוב דמי ביטול יתאפשר במקרה של פגם במוצר אשר נתגלה טרם שימושו ונעשה בתום לב או במקרהשל אי התאמה בין המפרט שפורסם והמוצר שסופק.

20) לגולש או ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר או מוצרים באתרבפועלהצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ו/או במידה ויהא וויכוחאו תביעה בין הצדדים.

21) אם סופק המוצר ללקוחחלה חובת החזרת המוצר באופן פיסי אל משרדי האתר הראשיים ועל חשבון הלקוחלכתובת:

היקב 9 ראשון לציון.

עפי חוק הגנת הצרכן ביטול עסקה לא מותנה בהשבת המוצר באריזתו המקוריתהחוק מקנה לעסק סמכות לתבוע אתהצרכן בשל הרעה משמעותית במצבוהמוצר צריך להיות שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא וזאת מבלישנעשה בו שימושהיה והמוצר יישלח לאתר באמצעות שליחאזי שכל האחריות לגבי הגעת המוצר תהא על הלקוח בלבד.

ביטול עסקה על ידי האתר:

22) האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה בהתקיים אחד מן התנאים הבאים:

במקרה בו תימצא כל טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת המוצרבפרטיומחיר או כל פרט בפרסום המוצר.

האתר לפי שיקול דעתו הבלעדיתזיהה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.

אספקת מוצרים ודמי טיפולמשלוח וביטוח:

23) המוצרים יסופקו לגולש בזמן ובמחיר שמוגדר ליד כל מוצר ומוצר בתוך דף המוצרלגולש תינתן אפשרות לביצוע איסוףעצמי ולא לשלם דמי משלוח וזאת בתיאום מראש ולפי הנחיות האתר בלבדזמן אספקה הינו על פי ימי עבודה שאינם כולליםימי שישישבת וחגי ישראל.

24) מוצרים אשר ניתן יהיה לבקש איסוף עצמאי ללקוח” יסומנו כבר באופציית הרכישה ומראשהיה והלקוח ירצה לשנותאת איסוף או קבלת המוצר יוכל לעשות כן דרך שירות הלקוחות באתרהאמור מותנה בהסכמת בעלת האתר בלבד.

25) “איסוף עצמי” – מוגדר מראש במקום אותו יגדיר האתר לפי מיקוםמקום וכתובת ולכל מוצר ומוצרהמסירה ללקוחתהא לפי הגדרותיהבשעות ובימים המוגדרים עי החברה בלבד.

26) “דואר רשום” – מוצרים שיוזמנו במשלוח רגיל ישולחו על ידי חברת דואר ישראלזמן אספקת הסחורה למשלוח הינו 14 ימי עסקים בדואר רשום מיום שליחת ההזמנהוהינם תלויים בדואר ישראלבעת שליחת ההזמנה יישלח אל הלקוח אימיילעם מספר מעקב, כך שניתן לעקוב אחר ההזמנה.

27) “דואר שליחים” – מוצרים שיוזמנו באמצעות משלוח מהיר עד הביתיסופקו באמצעות שליח תוך 4 ימי עסקיםחובהבמקרים אלו למלא כתובת וטלפון של איש הקשר המקבל את המשלוח.

28) אספקת מוצר לבית הלקוח תגיע באריזה סגורה שעברה ביקורות מוקדמות לגבי תכולתה וכמות המוצרים שבתוכהבמקרה בו הלקוח יתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורההתלונה על כך חייבת להגיע באופן מיידי להנהלת האתרשזו תפעל לאיתור הבעיה.

29) אריזת המוצר ואישור קבלת המוצר – היה וחבילה נמסרת ללקוח אזי שבמקרה של אי הסכמה לגבי תכולת החבילהללקוחבין האתר לרוכשמסכימים הצדדים כי תיעוד האתר לגבי התכולה יהווה ראיה לקבלת המוצר ותכולת החבילהבמלואה.

30) חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצרהיה ומוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה או סימן של נזק עלהחבילהאזי שהרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע בו בעת להנהלת האתר כדי שזו תקבל החלטה ותייתר ללקוחלפתוח את החבילה טרם יחתום ויאשר את קבלתה בשלמותה.

31) זמני חלוקת ההזמנות הינה בין השעות 8:00 ל-21:00. מומלץ לבחור בכתובת שבה הנכם נמצאים במסגרת שעות אלו.

32) ישנם אזורים מסוימים אליהם חברת השליחויות מגיעה פעמיים בשבוע ובמקרים אלו הלקוח/ה י/תקבל את המשלוחבהתאם לזמני ההגעה של חברת השליחויות.

33) באם הזמנה חזרה על-ידי דואר ישראל או על-ידי חברת השליחויות למשרדים מאחר וההזמנה לא נאספה ו/או התקבלהעי הלקוחהחברה אינה מתחייבת לשלוח את ההזמנה בשנית ללא עלות משלוח נוספת.

חוקי כרטיסי אשראי והצהרות משפטיות:

34) הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס לרכישה מרחוק” ו/או “רכישה טלפונית” ו/או “עסקתאינטרנט”.

35) רוכש שיבצע “הכחשת עסקה” בפני חברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראיובמידה והאתר יוכיח כיכן קיבל את העסקה ואת המוצר לכתובת אותה ביקש לקבלת ההזמנהולמעשה יתברר כי השתמש בפעולת החוק שנועדלטובתו ושלא בתום לבאזי שבמקרה כזה יהיה האתר או מי מטעמו ראשי לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחתנזק.

36) במידה ומוצר התקבל בפועל אצל הרוכשאלא זה פנה לחברת כרטיסי אשראי בטענה של עסקה מרחוק של חיוב כרטיסאשראי שתבוטל מכל סיבה על ידי הלקוח או הגולש לא תהווה הסכמה של האתר לביטול זה ותאפשר לאתר לדרוש ולתבועאת כספו באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר ללקוח או לגולש יהפוך לשטר חוב של הלקוח כלפי האתר.

אחריות אישית:

37) האתר אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרךאותה קישורית ובכל מקרה אינו מתחייב כי הקישורית (LINK) תוביל את הגולש לדף אינטרנט פעיל.

38) האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישירעקיףתוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישיכתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתרתהא עילת התביעה אשר תהאלרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמומכל סיבה שהיאשאז האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לרוכש.

39) רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

אחריות מוצר:

40) אחריות המוצר – האתר אחראי לטיב המוצר וזאת כמקובל בענף הטקסטיל וזאת כל עוד עמד הלקוח בתנאים הנדרשיםובהוראות הכביסה המצורפות לבגדשימוש שלא בהתאם להוראות אלו יבטל את האחריות של האתר.

במקרה של ויכוח בנושא שירות ואחריות לאחר קבלת המוצר ולאחר שימוש בתקופת האחריות מסכימים הצדדים מראש כיבכל מקרה של ויכוח או תביעה כספית אזי שבמקרה כזו סכום התביעה כלפי האתר לא יוכל לעלות מעבר לסכום מוצר מקבילותקין על כפי ערכו ביום התביעה.

בעת פנייה להחלפת מוצר בשל היותו תקולישלח המוצר לאתר לבדיקה של מבקר איכותרק לאחר בדיקת מבקר האיכותולאחר קבלת אישורו לתקלה במוצר יוחלף המוצר במוצר חדשזהה או דומה.

הגולש:

41) הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.

42) הגולש מתחייב להודיע על כל טעות במשלוח המוצר שקיבל או אם קיבל מוצר אחר בטעות או אם קיבל יותר ממוצר אחדשהזמיןלדוגמא אם הלקוח יקבל לביתו שתי חבילות במקום אחת שהזמין או חבילה אחרת שאיננה מיועדת לוהיה וטעותכזו תתגלה על ידי האתר מתחייב הלקוח לשלם בעבור המוצר את הסכום וערכו ביום אותו קיבל את המוצר וזאת לפי מחירמחירון החברה והאתר ביום קבלת המוצר אליו בפועל.

סודיות ואבטחת מידע:

43) האתר מתחייב לשמור על סודיות הגולש ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר.

44) האתרתכניופרטי הלקוחות, מידע עסקי ואישי הינם שמורים במערכות האתר המוגנות במיטב מערכות ההגנההאפשריותהאתר מאובטח בטכנולוגית SSL 128 BIT. ישנה הפרדה מוחלטת בין שרתי האתר ובין שרתי מסדי הנתוניםעליו שמורים נתוני הלקוחותנתוני כרטיסי האשראי עורבלו באמצעות צופן ייחודי ובלעדי כך שאין יכולת ממשית למי שאינומורשה לאסוף נתונים מבסיס הנתונים של האתר.

45) אתר החברה משתמש בעוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקיןובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטייםאודות השימוש באתר, לאימות פרטיםכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאתבדוק בקובץ העזרה שלהדפדפן בו הנך משתמש.

כללי:

46) באתר מוצגים מוצרים מסוגים שונים עם מפרטים שוניםישנם מקרים בהם תתגלה טעות במפרט מוצר, או הגדרתו אותמונתו או התאמת התמונה או כל טעות אחרתהתחייבות האתר היא למוצר כפי שנרשם בכותרת המוצר ולא לכל מצגתאחרת שהוצגה אם בשגגה או בשל שינוי או טעות שנעשתה בתום לב.

הגולש מוותר מראש על כל טענה בנוגע לסעיף זה.

דין וסמכות לשיפוט:

47) בכל מקרה של חילוקי דעות לעניין תקנון זההסמכות המשפטית תהא בבית המשפט המוסמך בחיפה בלבד.

48) בכל מקרה בו לקוח יתבע את האתר אזי שגם אם לאתר ישנם סניפים במקומות נוספים בארץ מסכים מראש הגולש אוהלקוח כי התביעה ו/או הדיון יהיו בחיפה בלבד.

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
Thanks for contacting us! We'll get back to you shortly. Thanks for subscribing Thanks! We will notify you when it becomes available! The max number of items have already been added There is only one item left to add to the cart There are only [num_items] items left to add to the cart